Mắt nối chuyển hướng kép

Bản treo vuông góc kép, Z-7,Z-12,Z-16,Z-21
Mắc nối chuyển hướng kép mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây chuỗi đỡ chuỗi néo 110kv,220kv,500kv.

Mắc nối chuyển hướng, Z-7,Z-12,Z-16,Z-21, mạ kẽm nóng thuộc phụ kiện đường dây chuỗi đỡ chuỗi néo 110kv,220kv,500kv.

Top