kẹp cực sứ đỡ một dây tronng trạm

kẹp cực sứ đỡ 1 (một) dây thuộc phụ kiện tronng trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV, kẹp cực sứ đỡ dây dẫn, kẹp cực sứ đứng.

kẹp cực sứ đỡ 1 (một) dây thuộc phụ kiện tronng trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV.

Top