Đầu cáp ngầm

Đầu cáp ngầm trung thế 24kV, 35kV.

Đầu cáp ngầm trung thế 24kV, 35kV.

Top