măng xông quang

Hộp nối, măng xông quang OPGW, ADSS, hai (2) đầu, ba (3) đầu, bốn (4) đầu vào ra, 12 sợi quang, 24 sợi quang, hộp nối cáp quang NMOC, OPNMB, OPB-2, OPB-3

măng xông quang ADSS, OPGW

Top