Vòng đẳng thế

Vòng sừng mỏ phóng điện thuộc phụ kiện 220kV, 500kV.

Vòng đẳng thế thuộc phụ kiện 220kV, 500kV.

Top