Bát cách điện glass insulator

Bát cách điện thủy tinh, chuỗi đỡ chuỗi néo phụ kiện đường dây cao thế 110kV, 220kV, 500kV. với các tải trọng phá hủy 70kN,120kN,160kN,300kN, điện áp định mức 123kV,230kV,550kV

Bát cách điện, phụ kiện chuỗi đỡ chuỗi néo đường dây cao thế 110kV, 220kV, 500kV.

Top