Kẹp song song

Kẹp cáp nhôm AC- (JB)
kẹp cáp 2 (hai), 3 (ba) bulong (bu lông)

Kẹp cáp nhôm AC- (JB)
kẹp bulong (bu lông)

Top