Mắc nối chuyển tiếp

Mắt nối chuyển tiếp-(PS) mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây cao thế chuỗi đỡ chuỗi néo 110kV, 220kV, 500kV.

Mắc nối chuyển tiếp-(PS)
mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây cao thế chuỗi đỡ chuỗi néo 110kV, 220kV, 500kV.

Top