Mắc nối đơn có lỗ

Mắt nối đơn có lỗ -(W1-K) mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây cao thế chuỗi đỡ chuỗi néo 110kV, 220kV, 500kV.

Mắc nối đơn có lỗ -(W1-K) mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây cao thế chuỗi đỡ chuỗi néo 110kV, 220kV, 500kV.

Top