Mắc nối kép

Mắt nối kép (MN2) mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây cao thế 110kV, 220kV, 500kV.

Mắc nối kép mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây cao thế 110kV, 220kV, 500kV.

Top