Mắt nối song song (mắc nối song song) mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây chuỗi đỡ chuỗi néo 110kv,220kv,500kv.

Mắt nối song song (mắc nối song song) mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây chuỗi đỡ chuỗi néo 110kv,220kv,500kv.

Top