Mắc nối trung gian

Mắt (mắc) nối trung gian mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây cao thế 110kv,220kv,500kv.

Mắt (mắc) nối trung gian mạ kẽm nhúng nóng thuộc phụ kiện đường dây cao thế 110kv,220kv,500kv.

Top