Mắc nối xích

Mắt nối xích PH mạ kẽm nhúng nóng được sử dụng trong các chuỗi néo chuỗi đỡ 110kv, 220kv, 500kv

Mắc nối xích PH mạ kẽm nhúng nóng được sử dụng trong các chuỗi néo chuỗi đỡ 110kv, 220kv, 500kv

Top