Vòng treo đầu tròn

Vòng treo đầu tròn Q-7U, Q-12U, Q-16U dùng chuỗi néo chuỗi đỡ 110kV, 220kV, 500kV

Phụ kiện cao thế 110kV, 220kV, 500kV.

Top