Vòng treo đầu tròn

Vòng treo đầu tròn có lỗ lắp sừng, mỏ, vòng phóng điện

Phụ kiện cao thế 110kV, 220kV, 500kV.

Top