Vong treo dau tron lap mo phong diẹn

Vòng treo đầu tròn có lỗ lắp sừng mỏ vòng phóng điện

phụ kiện 110kV, 220kV, 500kV.

Top