Vòng treo đầu tròn dài

Vòng treo đầu tròn QH-7, QH-12,QH-16, QH-21 dùng trong các chuỗi néo chuỗi đỡ cách điện.

PHỤ KIỆN 110kV, 220kV, 500kV.

Top