Vong treo dau tron

Vòng treo đầu tròn QP-7, QP-12, QP-16, QP-21

Phụ kiện cao thế 110kV, 220kV, 500kV.

Top