Dau cot leo

Đầu cốt lèo (JYT) dùng cho dây lèo, tại các vị trí lèo cột

phụ kiện 110kV, 220kV, 500kV.

Top