Mắt nối chuyển hướng đơn

Bản treo vuông góc đơn hay còn gọi Mắt nối chuyển hướng đơn – ZS, thuộc phụ kiện 110kV, 220kV, 500kV. Mắc nối chuyển hướng đơn.

Bản treo vuông góc đơn hay còn gọi Mắt nối chuyển hướng đơn – ZS, phụ kiện 110kV, 220kV, 500kV. Mắc nối chuyển hướng đơn.

Top