Khóa néo 2(hai), 3(ba), 4(bốn) bulong (bu lông)

Khóa néo 2,3,4 bulong , khóa néo dây ACSR, ACKP, AC, AS.

Khóa néo 2,3,4 bu lông , khóa néo dây ACSR, ACKP, AC, AS.

Top