Khóa néo bu lông

Khóa néo 2 (hai) hai, 3 (ba), 4 (bốn bulong),
khóa néo dây dẫn ACSR, AC, AS, ACKP.

Khóa néo đúc, khóa nép thép, khóa néo mạ kẽm nhúng nóng

Top