dây vấn trong, vấn ngoài

Giáp níu cáp quang dùng néo cáp quang ADSS, OPGW

phụ kiện cáp quang

Top